Ceremonia Przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju w Linz

Chcesz reprezentować ZHP w czasie Ceremonii Przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju w Linz? Zgłoś swój patrol do 25 października 2023 roku!

Regulamin:

1. Organizatorem konkursu jest Związek Harcerstwa Polskiego – Główna Kwatera, a w jej ramach Sztab Betlejemskiego Światła Pokoju 2023.  

2. Konkurs przeznaczony jest dla harcerek i harcerzy, harcerek i harcerzy starszych, wędrowniczek i wędrowników oraz instruktorek i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego.  

3. Celem konkursu jest wyłonienie patroli, które będą reprezentowały Związek Harcerstwa Polskiego podczas Ceremonii Przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju w Linzu w Austrii w dniu 9 grudnia 2023 r. 

4. Liczebność polskiej reprezentacji, na którą składać się będą patrole, o których mowa w pkt 3 powyżej, została określona na 100 osób. Zgłoszone patrole mogą liczyć od 1 do 100 osób. Jeśli w patrolu uczestniczyć będą osoby niepełnoletnie, należy zapewnić im adekwatną liczbę opiekunów. Do każdego zgłoszonego patrolu należy wskazać jego koordynatora. 

5. Organizator ze zgłoszonych patroli wyłoni polską reprezentację, która łącznie będzie się składać ze 100 osób. 

6. Spośród koordynatorów poszczególnych patroli zostanie wyłoniony szef polskiej reprezentacji. 

7. W ramach pracy konkursowej, która będzie podstawą wyłonienia patroli, należy nagrać 30-sekundowy film w języku angielskim, będący video-wiadomością dotyczącą skautowego hasła roku BŚP – „Peacemaking makes happy”.  

8. Do pracy konkursowej należy dołączyć również zdjęcie patrolu w pełnym umundurowaniu, a także pisemne oświadczenia osób, które są autorami filmu, o którym mowa w pkt 7 powyżej, z których treści wynikać będzie fakt autorstwa tych materiałów.  

9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.zhp.pl, najpóźniej do dnia 30 października 2023 r.  

10. Oceny prac, wybrania patroli i szefa polskiej reprezentacji dokona zespół składający się z członków sztabu BŚP, Głównej Kwatery ZHP oraz Wydziału Zagranicznego GK ZHP. 

11. Wybrane przez organizatora prace konkursowe zostaną opublikowane, przy czym wszelkie związane z tym zasady wynikać będą z treści umów, jakie zawarte zostaną z autorami tych prac.  

12. Patrole wchodzące w skład polskiej reprezentacji samodzielnie, a także na swój wyłączny koszt organizują wyjazd do Linzu (transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie) oraz dokonują zgłoszenia w macierzystej jednostce. 

13. Do obowiązków szefa polskiej reprezentacji należy: 

a) bieżący kontakt z organizatorem ceremonii, 

b) przekazywanie informacji organizacyjnych związanych z ceremonią pozostałym patrolom, 

c) koordynacja polskiej reprezentacji podczas ceremonii w Linzu. 

14. Sztab Betlejemskiego Światła Pokoju 2023 zapewnia: 

a) wsparcie w kontakcie z organizatorem, 

b) organizację pierwszego spotkania patrolowych, 

c) pamiątkowy znaczek BŚP. 

15. Wymagania wobec patrolu: 

a) odpowiednia liczba pełnoletnich opiekunów, dostosowana do liczby osób (niepełnoletnich), które tworzyć będą patrol, 

b) pisemna zgoda komendanta hufca i pełnomocnika komendanta chorągwi ds. zagranicznych na organizację wyprawy do Linzu na ceremonię , 

c) pełne, regulaminowe umundurowanie. 

16. Zgłoszenia zawierające dane pełnoletniego opiekuna (stopień, imię, nazwisko, telefon, mail), prace konkursowe, zdjęcie w pełnym umundurowaniu, wymagane zgody, a także oświadczenia, o których mowa w pkt 8 powyżej, należy przesłać na adres: [email protected], wpisując w tytule wiadomości e-mail: „AUSTRIA 2023”. Termin składania prac konkursowych mija dnia 25 października 2023 r. o godz. 23:59. Ustala się jednocześnie, że zgłoszenia mogą być dokonywane wyłącznie drogą mailową, na adres e-mail wskazany powyżej. Zgłoszenie przekazane z przekroczeniem terminu, o którym mowa powyżej czy też zgłoszenia dokonane w formie innej niż mailowa (np. poczta), jak również zgłoszenia nie zawierające pracy konkursowej, nie będę rozpatrywane.  

17. Sztab Betlejemskiego Światła Pokoju 2023 zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu, ograniczenia lub wycofania udziału polskiej reprezentacji w ceremonii w Austrii. 

18. Ostateczne prawo interpretacji regulaminu należy do sztabu Betlejemskiego Światła Pokoju 2023.