Ambasadorzy Światła

Regulamin:  

1. Organizatorem konkursu jest Związek Harcerstwa Polskiego – Główna Kwatera ZHP, a w jej ramach Sztab Betlejemskiego Światła Pokoju 2023. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników, będących członkami Związku Harcerstwa Polskiego.  

3. Celem konkursu jest wyłonienie 6 patroli Ambasadorów Światła, które wraz z członkami  
i instruktorami Głównej Kwatery ZHP będą roznosić Betlejemskie Światło Pokoju do urzędów i instytucji centralnych, które mają swoją siedzibę w Warszawie. 

4. Patrol Ambasadorów Światła składać się będzie z 5 osób i dodatkowo pełnoletniego opiekuna. 

5. Ambasadorzy będą roznosić Betlejemskie Światło Pokoju w następujących terminach: 

a) I tura: 13-15 grudnia (2 patrole), 

b) II tura: 18-20 grudnia (2 patrole), 

c) III tura: 20-22 grudnia (2 patrole). 

6. W ramach pracy konkursowej która będzie podstawą wyłonienia patroli należy pokazać w jaki sposób „czynicie pokój” w swojej społeczności. Forma pracy konkursowej jest dowolna. 

7. Do pracy konkursowej należy dołączyć również: 

a) zdjęcie patrolu w pełnym, regulaminowym umundurowaniu,  

b) zgodę komendanta hufca na udział w niniejszym konkursie. 

8. Oceny prac i wybrania patroli dokona zespół składający się z wybranych członków sztabu BŚP oraz wybranych członków Głównej Kwatery ZHP. 

9. Zwycięskie patrole samodzielnie, a także na swój wyłączny koszt organizują przejazd do Warszawy (transport, śniadania i kolacje) oraz dokonują zgłoszenia w macierzystej jednostce. 

10. Organizator konkursu zapewnia: 

a) zakwaterowanie, 

b) obiady, 

c) dostęp do wrzątku, 

d) transport do miejsc przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju na terenie Warszawy, 

e) pamiątkowy znaczek. 

11. Zgłoszenia zawierające dane pełnoletniego opiekuna (stopień, imię, nazwisko, telefon, mail), dyspozycyjność (I tura, II tura, obie), pracę konkursowe, zdjęcie w pełnym umundurowaniu, wymaganą zgodę komendanta hufca, należy przesłać na adres: [email protected] w tytule maila wpisując „Ambasadorzy 2023”. Do zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy dołączyć także pracę konkursową. Termin na dokonanie zgłoszenia mija dnia 5 listopada 2023 r. o godz. 23:59. Ustala się jednocześnie, że zgłoszenia mogą być dokonywane wyłącznie drogą mailową, na adres e-mail wskazany powyżej. Zgłoszenie przekazane z przekroczeniem terminu, o którym mowa powyżej czy też zgłoszenia dokonane w formie innej niż mailowa (np. poczta) bądź też zgłoszenia, do których nie została załączona praca konkursowa, nie będę rozpatrywane.  

12. Wyniki konkursu zostaną przekazane na podany w zgłoszeniu adres e-mail. 

13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu, ograniczenia lub unieważnienia konkursu. 

15. Ostateczne prawo interpretacji regulaminu należy do organizatora konkursu.