Sprawności BŚP

Betlejemskie Światło Pokoju to instrument wychowania duchowego i religijnego ZHP. Uczestnicząc w adwentowych przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia uczymy się współodpowiedzialności, stajemy się bardziej wrażliwi na problemy najbliższego otoczenia oraz całego świata, motywujemy się do pracy nad sobą.

Podczas Betlejemskiego Światła Pokoju poznajemy chrześcijańskie wartości, takie jak: prawda, godność, tolerancja i przyjaźń.

Jednym z elementów przygotowania zuchów do przyjęcia Światła może być zdobywanie sprawności. Poniżej prezentujemy wymagania na poszczególne sprawności.

ZUCHOWA:

STRAŻNIK/STRAŻNICZKA BETLEJEMSKIEGO ŚWIATŁA POKOJU

Wymagania:
1. Znam kilka kolęd i pieśni adwentowych.
2. Spełniłem(-łam) w adwencie kilka dobrych uczynków i podjąłem(-łam) osobiste postanowienie.
3. Wspólnie z kolegami wykonałem(-łam) szopkę.
4. Uczestniczyłem(-łam) w przedstawieniu jasełek lub kolędowaniu.
5. Wykonałem(-łam) lampion dla Światła Betlejemskiego.
6. Pełniłem(-łam) straż przy Świetle Betlejemskim. Uczestniczyłem(-łam) w jego przekazywaniu.
7. Wykonałem(-łam) kartkę ze świątecznymi życzeniami. Podarowałem(-łam) ją lub wysłałem(-łam) komuś.
8. Zaniosłem(-łam) Światło Betlejemskie swojej rodzinie i zadbałem(-łam), by płonęło na wigilijnym stole.

Wskazówki dla kadry zuchowej:
1. Sprawność uczy radości dawania, uczynności, braterstwa i pracy nad sobą. Może ją zdobywać każdy zuch w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia.
2. „Strażnik/Strażniczka Betlejemskiego Światła Pokoju” wie, na czym polega dobre przygotowanie do świąt oraz jak ważne jest podejmowanie osobistych postanowień i ich dotrzymywanie.
3. Punkty Prawa Zucha, na które zwracamy szczególną uwagę, realizując sprawność „Strażnika/Strażniczki Betlejemskiego Światła Pokoju:
― Zuch pamięta o swoich obowiązkach.
― Zuch stara się być coraz lepszy.
― Wszystkim jest z zuchem dobrze.

Przykładowe zadania dla zucha zdobywającego * gwiazdkę:
1. Razem z moją gromadą lub klasą wziąłem/wzięłam udział we wspólnym kolędowaniu.
2. Spełniłem(-łam) dobry uczynek dla domowników, zuchów z szóstki lub kolegów z klasy.
3. Nauczyłem(-łam) szóstkę wybranej kolędy lub pieśni adwentowej.
4. Brałem(-łam) udział w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju.
5. Wykonałem(-łam) lampion dla Światła Betlejemskiego.
6. Z pomocą starszego zucha lub dorosłego wykonałem(-łam) i wypisałem(-łam) kartkę świąteczną, którą wysłałem(-łam) do wybranej osoby.

Przykładowe zadania dla zucha zdobywającego ** gwiazdkę:
1. Razem z moją gromadą lub klasą uczestniczyłem(-łam) we wspólnym kolędowaniu.
2. Spełniłem(-łam) dobry uczynek dla domowników, zuchów z szóstki lub kolegów z klasy.
3. W czasie adwentu podjąłem(-łam) osobiste tygodniowe postanowienie.
4. Nauczyłem(-łam) gromadę wybranej kolędy lub pieśni adwentowej.
5. Brałem(-łam) udział w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju.
6. Wykonałem(-łam) lampion dla Światła Betlejemskiego.
7. Zaniosłem/(-łam) Światło Betlejemskie do domu, by płonęło na wigilijnym stole.
8. Samodzielnie wykonałem(-łam) i wypisałem(-łam) kartki świąteczne, które wysłałem(-łam) do kilku wybranych osób.
9. Uczestniczyłem(-łam) w jasełkach lub innym świątecznym przedstawieniu.

Przykładowe zadania dla zucha zdobywającego *** gwiazdkę:
1. Razem z gromadą lub klasą uczestniczyłem(-łam) we wspólnym kolędowaniu.
2. Spełniłem(-łam) dobry uczynek dla domowników, zuchów z szóstki lub kolegów z klasy.
3. W czasie adwentu podjąłem(-łam) osobiste tygodniowe postanowienie.
3. Nauczyłem(-łam) gromadę wybranej kolędy lub pieśni adwentowej.
4. Brałem(-łam) udział w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju, pełniąc przy tym szczególną rolę.
5. Wykonałem(-łam) lampion dla Światła Betlejemskiego.
6. Zaniosłem(-łam) Światło Betlejemskie do domu i dbałem(-łam), by płonęło
na wigilijnym stole.
7. Ułożyłem(-łam) świąteczny wierszyk z życzeniami. Samodzielnie wykonałem(-łam) kartki świąteczne, które wysłałem(-łam) do kilku wybranych osób.
8. Brałem(-łam) udział w jasełkach lub innym świątecznym przedstawieniu.
9. Poznałem(-łam) historię Betlejemskiego Światła Pokoju. Wiem, skąd pochodzi i jak trafia do Polski. Opowiedziałem(-łam) o nim mojej gromadzie.