Regulamin Zlotu

Regulamin Betlejemskiego Zlotu 2019 w Zakopanem 

I Informacje ogólne 

 1. Organizatorem zlotu jest Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego. 
 2. Betlejemski Zlot to ogólnopolskie spotkanie harcerek i harcerzy. 
 3. Uczestnikami zlotu mogą być wyłącznie członkowie ZHP. 
 4. Celem Zlotu jest stworzenie warunków do duchowego rozwoju uczestników, przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju uczestnikom Zlotu, przybliżenie harcerzom idei Betlejemskiego Światła Pokoju, przypomnienie historii harcerstwa, pokazanie kultury oraz przyrody Tatr oraz ukazanie jak cenny jest w naszym życiu pokój i wiara 
 5. Zlot odbędzie się w Zakopanem w dniach 13-15 grudnia 2019 r. 

II Zgłoszenia i odpłatność 

 1. Zapisy na Zlot odbywają się drogą elektroniczną do 15 listopada 2019 r.  
 2. Formularz zgłoszeniowy udostępniony zostanie na stronie www.swiatlo.zhp.pl 
 3. Zgłoszenia patrolu w powinien dokonywać opiekun wyłącznie z maila służbowego 
  w domenie ZHP. Zgłoszenia z innych maili będą anulowane. 
 4. W Zlocie uczestniczą patrole liczące od 6 do 15 osób wraz z pełnoletnim opiekunem. 
 5. Jako jednoosobowe patrole mogą zgłaszać się samodzielni instruktorzy ZHP. 
 6. Procedura zgłoszenia patrolu na Zlot odbywa się w sposób następujący: 
  – zgłoszenie patrolu poprzez uzupełnienie elektronicznego formularza,
  – opłata DSCZ za patrol. 
  Dokonanie czynności w kolejności odmiennej stanowi podstawę do odrzucenia zgłoszenia. 
 7. Zgłoszenia, za które nie zostanie uiszczona DSCZ w ciągu 5 dni od uzupełnienia formularza będą anulowane.  
 8. Patrole wnoszą dodatkową składkę członkowską zadaniową z tytułu udziału w Zlocie w wysokości 50 zł od osoby. 
 9. Dla patroli, które dokonają zgłoszenia i wpłaty we wcześniejszym terminie przewidziane są obniżki DSCZ. Wysokość odpłatności kształtuje się następująco:
  – do 15 października 2019 r. wynosi ona 30 zł/os. (20 zł/os obniżki),
  – od 16 do 31 października 2019 r. wynosi ona 40 zł/os. (10 zł/os obniżki),
  – od 1 do 15 listopada 2019 r. wynosi ona 50 zł/os.  
 10. O wysokości składki decyduje termin dokonania przelewu, a nie termin dokonania zgłoszenia w formularzu. 
 11. Wpłaty należy wykonywać za cały patrol zgłoszony na Zlotłącznie z opiekunem. 
 12. Wpłaty należy dokonywać wyłącznie z konta bankowego patrolowego lub jednostki harcerskiej (hufiec/chorągiew) 
 13. Organizator nie zwraca DSCZ w przypadku rezygnacji całego lub części patrolu w Zlocie. 
 14. Chęć udziału w atrakcjach programowych należy zaznaczyć podczas dokonywania zgłoszenia w formularzu zgłoszeniowym. Gry miejskie posiadają limity maksymalnej liczby uczestników, o zakwalifikowaniu decyduje termin zgłoszenia i opłacenia DSCZ. 
 15. Szczegółowe informacje o rejestracji na atrakcje programowe będą zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym.  
 16. Organizator przewiduje możliwość udziału w służbie na rzecz zlotu. Oferta służby skierowana jest do instruktorów ZHP niebędących członkami patroli oraz do patroli wędrowniczych liczących do 5 osób w wieku powyżej 16 lat plus pełnoletni opiekun. DSCZ dla osób pełniących służbę wynosi 15 zł/os niezależnie od terminu zgłoszeń. Wybór służby odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego na takich samych zasadach jak na gry miejskie. Szczegółowe informacje będą podane w formularzu zgłoszeniowym i na stronie BŚP. 

III Obowiązki organizatora i patroli 

 1. Patrole samodzielnie zapewniają sobie dojazd na Zlot, zakwaterowanie, ubezpieczeniewyżywienie oraz transport po Zakopanem. 
 2. W ramach dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej organizator zapewnia wyprawkę dla patroli, ciepły posiłek w sobotę, a także możliwość udziału w atrakcjach programowych: grze miejskiej i koncercie. 
 3. W ramach wyprawki każdy uczestnik Zlotu otrzyma: znaczek pamiątkowy oraz gadżet. 

IV Postanowienia końcowe 

 1. Wydawanie identyfikatorów i wyprawek odbywa się w Biurze Zlotu w Zakopanem. Godziny otwarcia: 
  – piątek, 13 grudnia 2019 r. w godzinach 17:00-19:00; 
  – sobota, 14 grudnia 2019 r. w godzinach 8:00-10:00.  
 2. Osoby niezapisane na Zlot nie będą mogły brać udziału w elementach programowych. Będzie możliwość wzięcia udziału w niedzielnej Mszy Świętej w Sanktuarium 
  na Krzeptówkach z odebraniem Betlejemskiego Światła Pokoju. 
 3. Organizatorzy zastrzegają prawo do nanoszenia zmian w regulaminie Betlejemskiego Zlotu. 

IV Dane do przelewu 

Wpłat należy dokonać maksymalnie do 15.11.2019
na numer konta: 03 1140 1010 0000 5392 2900 1068 

Główna Kwatera ZHP
Konopnickiej 6
00-491 Warszawa 

Tytułem: DSCZ – Zlot Betlejemski + imię i nazwisko opiekuna 

Wpłaty należy wykonywać za cały patrol zgłoszony na Zlot, łącznie z opiekunem. 

WAŻNE

Faktury VAT wystawiane są na osobę/jednostkę widniejącą jako wpłacająca przelew. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT na inne dane niż osoby/jednostki wpłacającej należy niezwłocznie po dokonaniu przelewu (maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca) przesłać na adres mailowy: vat.gk@zhp.pl następujące informacje: dane do wystawienia faktury, dane osoby/jednostki wpłacającej. Prośby o faktury wysłane po tych terminach nie będą realizowane.