Regulamin Zlotu

Regulamin Betlejemskiego Zlotu 2018 w Zakopanem

 1. Betlejemski Zlot to ogólnopolskie spotkanie harcerek i harcerzy.
 2. Celem Zlotu jest stworzenie warunków do duchowego rozwoju uczestników, przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju uczestnikom Zlotu i przedstawicielom chorągwi, wzmocnienie pozytywnego wizerunku harcerstwa oraz upowszechnienie i umocnienie przywiązania do wartości: demokracji, samorządności, tolerancji i przyjaźni.
 3. Organizatorem Zlotu jest Główna Kwatera ZHP współpracująca z Hufcem ZHP Podhalańskim.
 4. Zlot odbędzie się w Zakopanemw dniach 14-16 grudnia 2018 r.
 5. W Zlocie uczestniczą patrole liczące od 6 do 15 osób wraz z pełnoletnim opiekunem.
 6. Uczestnikami zlotu mogą być tylko członkowie ZHP, mający opłaconą składkę członkowską.
 7. Zapisy na Zlot odbywają się drogą elektroniczną  do 30 listopada 2018 r. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.swiatlo.zhp.pl. Zgłoszenia patrolu w miarę możliwości powinien dokonywać opiekun.
 8. Patrole samodzielnie zapewniają sobie dojazd na Zlot, zakwaterowanie, ubezpieczenie oraz wyżywienie.
 9. Patrole  wnoszą dodatkową składkę członkowską zadaniową z tytułu udziału w Zlocie. Do 15 listopada 2018 r. wynosi ona 18 zł/os., od 16 do 30 listopada 2018 r.wynosi ona 23 zł/os. O wysokości składki decyduje termin dokonania przelewu, a nie termin dokonania zgłoszenia w formularzu.
 10. W ramach dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej organizator zapewnia wyprawkę dla patroli, ciepły posiłek w sobotę a także możliwość udziału w atrakcjach programowych: grze miejskiej, koncertach, projekcji filmu dla zuchów w kinie oraz warsztatach  dla Nieprzetartego Szlaku.
 11. Chęć udziału w atrakcjach programowych należy zaznaczyć podczas dokonywania zgłoszenia w formularzu zgłoszeniowym. Atrakcje programowe posiadają limity maksymalnej liczby uczestników, o zakwalifikowaniu decyduje termin zgłoszenia.
 12. W ramach wyprawki każdy uczestnik Zlotu otrzyma: znaczek pamiątkowy oraz gadżet.
 13. Wydawanie identyfikatorów i wyprawek odbywa się w Biurze Zlotu w Zakopanem. Godziny otwarcia: piątek, 14 grudnia 2018 r. w godzinach 18:00-21:00;sobota, 15 grudnia 2018 r. w godzinach 8:00-10:00.
 14. Osoby niezapisane na Zlot nie będą mogły brać udziału w elementach programowych. Będzie możliwość wzięcia udziału w niedzielnej Mszy Świętej w Schronisku Głodówka z odebraniem Betlejemskiego Światła Pokoju.
 15. Organizatorzy zastrzegają prawo do nanoszenia zmian w regulaminie Betlejemskiego Zlotu.

Podajemy do wiadomości numer konta do wpłat za Betlejemski Zlot. Wpłat należy dokonać do 30.11.2018 r. na numer konta: 03 1140 1010 0000 5392 2900 1068

Główna Kwatera ZHP
Konopnickiej 6
00-491 Warszawa

Tytułem: DSCZ – Zlot Betlejemski + imię i nazwisko opiekuna

Wpłaty należy wykonywać za cały patrol zgłoszony na Zlot, łącznie z opiekunem.

 

Opiekun zobowiązuję się do:

 • posiadania ze sobą potwierdzenia ubezpieczenia patrolu,
 • zgłoszenia wyjazdu w macierzystym hufcu oraz zgód rodziców niepełnoletnich członków patrolu na udział w Zlocie i przedstawienia ich do wglądu podczas rejestracji w Biurze Zlotu,
 • dostarczenia do Biura Zlotu podpisanych przez rodziców (w przypadku niepełnoletnich uczestników) lub osobiście (przez pełnoletnich uczestników) zgód na publikację wizerunku oraz klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych,

Opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w celu i zakresie niezbędnym w procesie realizacji celu zgłoszenia.

Wzory dokumentów: