Regulamin Zlotu

I. Informacje ogólne

 1. Organizatorem Betlejemskiego Zlotu 2023 w Zakopanem – dalej: „Zlot” jest Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie – dalej: „ZHP”.
 2. Betlejemski Zlot to ogólnopolskie spotkanie harcerek i harcerzy, będące elementem działalności statutowej prowadzonej przez ZHP.
 3. Uczestnikami Zlotu mogą być wyłącznie członkowie ZHP.
 4. Celem Zlotu jest stworzenie warunków do duchowego rozwoju uczestników, przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju uczestnikom Zlotu, przybliżenie harcerzom idei Betlejemskiego Światła Pokoju, szerzenie idei pokoju i służby, upowszechnianie i promowanie wartości takich jak: piękno, dobro, przyjaźń, braterstwo.
 5. Zlot odbędzie się w dniach 8-10 grudnia 2023 r. Uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju odbędzie się 10 grudnia 2023 r. po stronie polskiej.

II. Zgłoszenia i odpłatność

 1. Zapisy na Zlot odbywają się drogą elektroniczną w terminie do dnia 31 października 2023 r.
 2. Formularz zgłoszeniowy udostępniony zostanie na stronie www.swiatlo.zhp.pl w dniu 02 października 2023 roku.
 3. Zgłoszenia patrolu powinien dokonywać opiekun patrolu lub koordynator reprezentacji hufca/chorągwi, wyłącznie z adresu e-mail znajdującego się w domenie ZHP (e-mail służbowy). Zgłoszenia pochodzące z innych adresów e-mail aniżeli wskazane w zdaniu poprzedzającym nie będą brane pod uwagę.
 4. W Zlocie uczestniczą patrole liczące od 6 do 15 osób (w tym każdorazowo pełnoletni opiekun), z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej.
 5. Jako jednoosobowe patrole mogą zgłaszać się samodzielni instruktorzy ZHP.
 6. Procedura zgłoszenia patrolu na Zlot odbywa się w sposób następujący:
  a) zgłoszenie patrolu poprzez uzupełnienie elektronicznego formularza, znajdującego się na stronie wskazanej w pkt 2 powyżej,
  b)opłata DSCZ za patrol.
  Dokonanie czynności, o jakich mowa powyżej, w kolejności odwrotnej niż powyżej przedstawiona, stanowi podstawę do odrzucenia zgłoszenia. W takim przypadku wniesiona opłata zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została ona dokonana.
 7. Patrole wnoszą dodatkową składkę członkowską zadaniową z tytułu udziału w Zlocie w wysokości 60 zł za osobę (także za opiekuna).
 8. Zgłoszenia, za które w terminie do dnia 3 listopada 2023 r. włącznie nie zostanie uiszczona DSCZ, nie będą brane pod uwagę.
 9. Wpłaty należy dokonywać w jednym przelewie za cały patrol zgłoszony na Zlot, w tym również za opiekuna.
 10. Wpłaty należy dokonywać wyłącznie z konta bankowego jednostki harcerskiej (hufiec/chorągiew).
 11. Niezależnie od ilości patroli, które zostały zgłoszone jako reprezentacja hufca/chorągwi, wpłat za poszczególne patrole należy dokonywać oddzielnymi przelewami.
 12. Tytuł przelewu: DSCZ – Zlot Betlejemski + imię i nazwisko opiekuna lub ID patrolu
 13. Organizator nie zwraca DSCZ w przypadku rezygnacji całego lub części patrolu w Zlocie.
 14. Chęć udziału w atrakcjach programowych należy zaznaczyć podczas dokonywania zgłoszenia w formularzu zgłoszeniowym, dostępnym na stronie internetowej, o które mowa w pkt 2 powyżej.

III. Obowiązki organizatora i patroli

 1. Patrole samodzielnie zapewniają sobie dojazd na Zlot, zakwaterowanie, , wyżywienie, transport po Zakopanem oraz środki ochrony osobistej. Koszty poniesione z tego tytułu nie będą zwracane przez organizatora w jakiejkolwiek części.
 2. W ramach dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej organizator zapewnia: wyprawkę dla patroli (pamiątkowy znaczek, gadżet) oraz możliwość udziału w atrakcjach programowych: czuwaniu modlitewnym, grze miejskiej, programie wieczornym i koncercie.
 3. Patrole uczestniczące w zlocie zobowiązują się do wykonania zadania przedzlotowego, którego teść umieszczona zostanie na stronie www.swiatlo.zhp.pl

IV. Postanowienia końcowe

 1. Wydawanie identyfikatorów i wyprawek odbędzie się w Biurze Zlotu w Zakopanem. Godziny otwarcia:
  a) piątek, 8 grudnia 2023 r. w godzinach 17:00-17:45 i 19:00-20:00
  b) sobota, 9 grudnia 2023 r. w godzinach 8:00-10:00.
 2. Osoby niezapisane na Zlot nie będą mogły brać udziału w elementach programowych. Będzie możliwość wzięcia udziału w niedzielnej Mszy Świętej z przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju.
 3. Organizatorzy zastrzegają prawo do nanoszenia zmian w regulaminie Betlejemskiego Zlotu.

V. Dane do przelewu

Podajemy do wiadomości numer konta do wpłat za Betlejemski Zlot.

Wpłat należy dokonać maksymalnie do 3.11.2023 r. 
na numer konta: 03 1140 1010 0000 5392 2900 1068

Główna Kwatera ZHP
Konopnickiej 6
00-491 Warszawa

Tytułem: DSCZ – Zlot Betlejemski + imię i nazwisko opiekuna lub ID patrolu

Wpłaty należy wykonywać za cały patrol zgłoszony na Zlot, także za opiekuna.

1 patrol = 1 przelew